Sự đa dạng của thực tiễn ảnh hưởng đến hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật - một số đề xuất

Văn bản quy phạm pháp luật là một trong những khái niệm trụ cột của khoa học pháp lý và không phải là một vấn đề mới. Tuy nhiên, việc xác định và quản lý văn bản quy phạm pháp luật đã trải qua quá trình phát triển và có nhiều ...

09 - 04 - 2024

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính ...

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách tiền ...

27-03-2024

Những nội dung cơ bản trong chính sách, pháp luật của Đảng ...

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin vào thanh niên, khẳng định “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”(1). Vì vậy, ...

25-03-2024

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh đáp ...

Từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đến nay, hệ thống pháp luật về quốc phòng, ...

11-03-2024

Những tác động của Luật Thanh tra năm 2022 tới tổ chức và ...

Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Những điểm mới của Luật đã làm thay đổi tới tổ chức và hoạt động của thanh tra các ...

06-03-2024

Xác định thẩm quyền của các cơ quan thanh tra nhà nước trong hoạt động thanh tra - từ thực tiễn hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ

Thẩm quyền của các cơ quan thanh tra nhà nước trong hoạt động thanh tra là tổng thể các quyền và nghĩa vụ của cơ quan thanh tra được pháp luật quy định để xem xét, kết luận nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể trong hoạt động thanh tra. Từ thực tiễn của Thanh tra Bộ Nội vụ, bài viết khái quát thực trạng việc thực hiện thẩm quyền và đề xuất một số giải pháp nhằm xác định thẩm quyền của các cơ quan thanh tra nhà nước trong trong hoạt động thanh tra.

02 - 03 - 2024

Chính sách, pháp luật Việt Nam về việc làm của lao động nữ trong bối cảnh chuyển đổi số: Thực trạng và giải pháp

Chuyển đổi số tạo ra nhu cầu phải cập nhật và điều chỉnh các quy định pháp luật để phản ánh sự thay đổi trong môi trường làm việc. Điều này bao gồm việc làm từ xa, linh hoạt và các hình thức làm việc kỹ thuật số khác mà có thể ảnh hưởng lớn đến lao động nữ. Thông qua phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam về quyền có việc làm của lao động nữ, bài viết đề xuất một số kiến nghị chính sách nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền có việc làm của phụ nữ trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra nhanh và mạnh mẽ hiện nay.

29 - 02 - 2024

Nhà nước kiến tạo phát triển – Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam

Trước yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập toàn diện đất nước hiện nay, việc xây dựng “nhà nước kiến tạo phát triển” ngày càng trở nên bức thiết. Thực tế cho thấy, “nhà nước kiến tạo phát triển” đã từng bước định hình ở Việt Nam, đang tạo công cụ và động lực mới cho phát triển và quản lý đất nước nhanh và bền vững hơn.

27 - 02 - 2024

Hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng trong thiết chế quyền lực nhà nước ở Việt Nam (Kỳ 2)

Trên cơ sở đánh giá thực trạng và nhận diện những điểm nghẽn trong xây dựng và vận hành cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng của thiết chế quyền lực nhà nước, cần tìm kiếm và đề xuất một số giải pháp phòng, chống tham nhũng từ sớm, từ xa, xử lý cả “ngọn” lẫn “gốc”, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

26 - 02 - 2024

Những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân

Để nâng cao hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân, đòi hỏi Đảng, Nhà nước ta cần có giải pháp để Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thực sự có hiệu quả bằng cả dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp, trong đó xây dựng và ban hành Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân là một trong những giải pháp trọng tâm, có ý nghĩa quyết định. Bài viết tập trung đánh giá, phân tích những yêu cầu đặt ra đối với việc xây dựng Luật Hoạt động giám sát của Nhân dân; trọng tâm là nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” đối với hoạt động của Nhà nước.

25 - 02 - 2024
Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái