Những thách thức mới trong quản lý nền kinh tế thâm dụng dữ liệu và một số lưu ý cho Việt Nam

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh, vượt qua sự phát triển của chính sách dựa trên kinh nghiệm, do đó làm tăng rủi ro và tạo ra những thách thức trong quản lý kinh tế - xã hội. Sự phổ biến của dữ liệu trong nền kinh ...

07 - 09 - 2023

Một số vấn đề giới trong chính sách bảo đảm an sinh xã hội ...

Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là ...

28-08-2023

Một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính theo thủ ...

Khiếu nại hành chính là một biểu hiện của nền dân chủ, theo đó người dân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại những ...

18-08-2023

Một số định hướng phát triển hệ thống chính sách xã hội ở ...

Chính sách xã hội (CSXH) là hệ thống quan điểm, chủ trương, phương hướng và biện pháp được thể chế hóa bằng pháp luật của nhà nước để giải ...

02-08-2023

Chuyển đổi số để phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo ...

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là quá trình thay đổi mô hình sản xuất lấy công nghệ làm nền tảng, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động sản ...

31-07-2023

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khắc phục những vấn đề liên quan đến đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Bảo đảm quyền tiếp cận và sử dụng đất là một trong những chính sách phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Những năm qua, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng nhưng việc giải quyết đất ở, đất sản xuất,... cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở một số nơi vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao, chưa đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra. Vì vậy, việc tiếp tục tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số là yêu cầu đặt ra thời gian tới.

27 - 07 - 2023

Hoàn thiện thể chế, chính sách về chăm sóc sức khỏe, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân

Bối cảnh già hóa dân số, mô hình bệnh tật thay đổi,... đặt ra yêu cầu về đổi mới hệ thống y tế. Trong đó, hoàn thiện thể chế, chính sách về y tế là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho mọi người dân.

19 - 07 - 2023

Thực hiện tốt chính sách với người có công với cách mạng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững đất nước

Gần 76 năm qua kể từ dấu mốc ngày 27-7-1947 được chọn là Ngày Thương binh, liệt sĩ, Đảng, Nhà nước đã ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách lớn tri ân những người có công với cách mạng, thể hiện truyền thống, đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

30 - 06 - 2023

Điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thích ứng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế

Thành công trong điều hành chính sách tiền tệ năm 2022 đã đóng góp tích cực vào giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội. Bước sang năm 2023 với dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thích ứng với những khó khăn, biến động nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

12 - 06 - 2023

Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đòi hỏi nhận thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta cần được tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và phát triển. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng.

06 - 06 - 2023
Thong ke

Tỉ giá hối đoái