Những kinh nghiệm quý từ một số mô hình phát triển kinh tế - xã hội sáng tạo, đột phá của tỉnh Bình ...

Từ một tỉnh nghèo, nông nghiệp là chủ yếu, sau hơn một phần tư thế kỷ tái lập, Bình Dương đã có những bước chuyển trên nhiều lĩnh vực, trở thành trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại của cả nước, gắn kết các tỉnh, thành phố của ...

04 - 12 - 2023

Tạo động lực cho trí thức Việt Nam phát triển đáp ứng yêu ...

Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam có vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, đáp ứng ...

28-11-2023

Thể chế liên kết vùng: Những vấn đề đặt ra và giải pháp ...

Liên kết vùng là một phương thức phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, tạo lợi thế cạnh tranh, tạo động lực phát ...

22-11-2023

Thể chế liên kết vùng: Những vấn đề đặt ra và giải pháp ...

Liên kết vùng là một phương thức phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, tạo lợi thế cạnh tranh, tạo động lực phát ...

09-11-2023

Giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong bối cảnh chuyển ...

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là việc thực thi tinh thần “thượng tôn pháp luật”, ...

08-11-2023

Thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong môi trường thương mại quốc tế ngày càng gay gắt, việc tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu trở thành yêu cầu tất yếu để phát triển đối với mỗi nền kinh tế, trong đó lực lượng doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt và tiên phong. Để hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đòi hỏi các doanh nghiệp của Việt Nam không những cần có khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, mà còn phải nhanh nhạy trong việc phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, gắn chặt chiến lược sản xuất, kinh doanh với hoạt động nghiên cứu khoa học và đội ngũ các nhà khoa học.

03 - 11 - 2023

Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Cải cách tư pháp là nhiệm vụ trung tâm để xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nội dung chủ yếu của cải cách tư pháp tập trung vào các nhiệm vụ đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống tòa án. Đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, cần tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống tòa án nhằm xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

25 - 10 - 2023

Con người, văn hóa - nguồn lực “gốc” để phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII

Mọi sự phát triển, mọi nguồn lực cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc cũng không nằm ngoài đích hướng tới cao nhất và cuối cùng là vì con người, nâng cao toàn diện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của con người. Phát triển con người để nâng tầm văn hóa. Phát triển văn hóa để hoàn thiện phẩm chất, giá trị con người.

24 - 10 - 2023

Phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Muốn phát triển giáo dục một cách toàn diện đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một trong những điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất là phải chú trọng đến phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác dân tộc chính là để góp phần phát triển giáo dục.

09 - 10 - 2023

Những thách thức mới trong quản lý nền kinh tế thâm dụng dữ liệu và một số lưu ý cho Việt Nam

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh, vượt qua sự phát triển của chính sách dựa trên kinh nghiệm, do đó làm tăng rủi ro và tạo ra những thách thức trong quản lý kinh tế - xã hội. Sự phổ biến của dữ liệu trong nền kinh tế mang đến nhiều cơ hội thúc đẩy tăng trưởng thông qua hiệu quả và đổi mới sáng tạo, nhưng cũng tạo ra một số đặc điểm cấu trúc khiến nó trở nên đặc biệt của mô hình tăng trưởng nội sinh. Điều này cho thấy, các mô hình và chính sách kinh tế của Việt Nam cần có những điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi này.

07 - 09 - 2023
Thong ke

Tỉ giá hối đoái