Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần bảo vệ tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân

00:53 24/07/2021

TCCS - Thấm nhuần quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật đảng, trong suốt quá trình lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân (CAND), Ðảng ủy Công an Trung ương luôn chú trọng công tác này và xác định đây là giải pháp hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm cho lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Công an nhân dân

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75_Ảnh: TTXVN

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong CAND đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng, như Ðiều lệ Ðảng, Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17-5-2010, của Bộ Chính trị, về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đến năm 2020”; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 1-6-2017, của Bộ Chính trị, “Về giám sát trong Đảng”; Thông báo kết luận số 38-TB/TW, ngày 3-8-2017, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đến năm 2020”; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-2-2019, của Bộ Chính trị, “Về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ”; Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 28-5-2019, của Bộ Chính trị, “Về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam”,... Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương, những năm qua, công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng CAND đã được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Ðảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc với quan điểm kiên quyết xử lý nếu có vi phạm, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; việc xử lý cán bộ sai phạm chỉ làm tăng thêm uy tín và sức mạnh của lực lượng Công an. Thông qua công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng, UBKT Ðảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý cán bộ, đảng viên trong lực lượng có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy trình, quy chế công tác, vi phạm pháp luật…, có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh đối với cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao sức mạnh và uy tín của lực lượng CAND, được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2019, cấp ủy, ban thường vụ và UBKT các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 65 tổ chức đảng cấp dưới và 299 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng; đã tổ chức nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên ở 21 đảng bộ công an các tỉnh, thành phố. Thông qua công tác KTGS, các tổ chức đảng có thẩm quyền thuộc Đảng bộ Công an Trung ương đã thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các trường hợp sau khi kiểm tra, xác minh, kết luận có vi phạm đều được xử lý nghiêm minh, bảo đảm tính giáo dục và phòng ngừa, răn đe đối với những trường hợp khác; nhờ vậy, những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND luôn vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đó đã khẳng định, công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng CAND đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, là nhân tố quyết định trong việc bảo vệ tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng của các tổ chức đảng trong CAND còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chư­a nhận thức sâu sắc và đầy đủ về vai trò quan trọng của công tác KTGS; cho rằng, công tác KTGS ảnh hưởng đến công tác khác hoặc KTGS là bới lông, tìm vết nên dẫn đến đối phó, thiếu sự hợp tác, chưa tạo điều kiện cho chủ thể KTGS thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả công tác KTGS ở một số đảng bộ chưa cao; có những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên chậm được phát hiện, kiểm tra, xử lý hoặc xử lý kéo dài, nên kỷ cương, kỷ luật ở một số đơn vị chưa nghiêm. Sự phối hợp giữa công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, xử lý chưa đủ nghiêm minh. Một số chi bộ còn biểu hiện nể nang, né tránh, e dè, chưa quyết liệt trong đấu tranh, xử lý đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Một số cán bộ kiểm tra chưa cầu thị lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh, trao đổi, góp ý của cán bộ, đảng viên, quần chúng và các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy cấp dưới, cùng cấp. Còn có cán bộ kiểm tra có lời nói, việc làm, cách ứng xử chưa đúng mực, thiếu thiện chí, thiếu tin tưởng đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, làm cho tổ chức đảng và đảng viên e ngại, né tránh, thiếu hợp tác trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động của mình; vì vậy, khó phát hiện khuyết điểm, hạn chế, dấu hiệu vi phạm của đối tượng KTGS.

Một số UBKT cấp ủy cơ sở chưa đề cao trách nhiệm chủ động bám sát các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên để nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, nên việc xác định nội dung, đối tượng KTGS còn dàn trải, chưa đi vào trọng tâm, trọng điểm, vào những nơi dễ phát sinh vi phạm. Một số chi bộ chậm tổ chức thực hiện hoặc thực hiện nhưng chưa bám sát chương trình KTGS đã đề ra; cá biệt, có trường hợp thực hiện không đầy đủ chương trình KTGS, thực hiện mang tính hình thức, chiếu lệ để đối phó với việc kiểm tra của cấp trên. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn “lỏng lẻo”, chưa nghiêm; nhiều khuyết điểm, vi phạm không được chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời, xử lý triệt để. Một số chi ủy chưa chủ động nắm bắt tình hình đảng viên nhằm sớm phát hiện vi phạm; chưa chủ động đề ra chương trình, kế hoạch KTGS; cấp ủy một số đơn vị chưa quan tâm kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa những sai phạm, thiếu sót theo kết luận của các đoàn KTGS.

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Công an nhân dân

Bộ Công an là một trong những đơn vị nhận cờ thi đua vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2016 - 2021_Ảnh: TTXVN

Những năm tới, đất nước tiếp tục hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi là những khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến công tác KTGS và kỷ luật đảng trong lực lượng CAND, như những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và ngành công an. Các thế lực thù địch tiếp tục ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng... Tình hình đó đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, bảo vệ ANQG, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Để đạt được mục tiêu đó, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng trong CAND:

Một là, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp bách của công tác KTGS, kỷ luật đảng đối với việc xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, làm cho Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong lực lượng CAND. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND “vừa hồng, vừa chuyên”. Củng cố niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng CAND. Công tác KTGS cần phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo công tác KTGS của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, các nghị quyết, chương trình của Ðảng ủy Công an Trung ương trong lực lượng CAND. Quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác KTGS cho cấp ủy các cấp, nhất là đối với cấp ủy cơ sở.

Hai là, UBKT Ðảng ủy Công an Trung ương chủ động tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng quyết định của Ban Bí thư ban hành kèm theo quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ KTGS tổ chức đảng và đảng viên ở đảng bộ công an các địa phương trong việc chấp hành nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn đảng ủy, UBKT các cấp thực hiện hiệu quả nghiệp vụ KTGS, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm đổi mới, sát hợp với tình hình thực tế hiện nay và đúng với quy định của Đảng; trong đó, cần đặc biệt chú trọng tăng cường vai trò, trách nhiệm tự kiểm tra của cấp ủy, UBKT các cấp trong lực lượng CAND.

Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức, biện pháp KTGS, thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ công an các cấp trên cơ sở giữ vững nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, dựa vào tổ chức đảng, phát huy tinh thần tự giác và trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên. Nâng cao chất lượng KTGS bảo đảm chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, được tiến hành thường xuyên, toàn diện, thận trọng và chặt chẽ, mang tính giáo dục cao, lấy phòng ngừa, xây là chính và đúng theo quy định của Đảng; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ðảng cấp trên. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác KTGS của Đảng với công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của Nhà nước, sự giám sát của các đoàn thể chính trị - xã hội và quá trình điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan điều tra; tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ và toàn diện 4 nhóm giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, bảo đảm đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, kỷ luật đảng. Coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị để sớm phát hiện, ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhất là các dấu hiệu vi phạm khi còn manh nha, kịp thời ngăn chặn vi phạm để không xảy ra trầm trọng hơn. Cần phát huy sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân vào công tác KTGS của Đảng theo nguyên tắc vừa tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vừa có sự phân tích, chọn lọc các ý kiến, kịp thời uốn nắn, làm rõ những ý kiến thiếu khách quan, phiến diện, thậm chí là vì động cơ cá nhân. Nghiên cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phối hợp, trao đổi, cập nhật dữ liệu, thông tin về công tác KTGS, thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng CAND.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tại Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng_Ảnh: TTXVN

Bốn là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15-3-2018, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị định số 01/NĐ-CP, ngày 6-8-2018, của Chính phủ, “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an”; Đề án số 08-ĐA/ĐUCA, ngày 10-8-2018, của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, “Về kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy trong Công an nhân dân”; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW, ngày 27-2-2015, của UBKT Trung ương, “Về cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương”… nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp trong Ðảng bộ Công an Trung ương đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, mô hình thống nhất từ Trung ương đến cấp quận, huyện và tương đương, bảo đảm hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Sớm hoàn chỉnh Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT các cấp trong CAND. Quan tâm, làm tốt các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện làm việc để cơ quan UBKT và cán bộ kiểm tra các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chủ động quy hoạch ủy viên UBKT các cấp cho mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng để bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Năm là, tiếp tục thực hiện hiệu quả, thiết thực cuộc vận động “Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, trước hết là đợt sinh hoạt chính trị về nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên trong CAND và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19-5-2018, của Bộ Công an, “Về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới”… nhằm xây dựng người cán bộ kiểm tra đảng trong lực lượng CAND có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, có sự nhạy cảm về chính trị, có năng lực, trình độ chuyên môn, đặc biệt là chuyên môn về công tác KTGS của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, đề xuất quyết định kiểm tra sát, đúng và trúng. Tiếp tục quan tâm đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra chuyên trách các cấp trong lực lượng CAND.

Sáu là, cấp ủy, UBKT các cấp phải tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn công tác KTGS và kỷ luật đảng trong lực lượng CAND theo hướng gắn lý luận với thực tiễn; phân tích rõ những bất cập, khó khăn, hạn chế, yếu kém, những bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác KTGS, kỷ luật đảng trong thời gian tới. Đặc biệt, thông qua tổng kết thực tiễn công tác KTGS, kỷ luật đảng, kịp thời phát hiện, khen thưởng thích đáng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng để phát huy và nhân rộng trong toàn lực lượng CAND. Cần tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc ANQG, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước trong tình hình mới./.

NGÔ ĐỨC ANH
Trung tá, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương
Nguồn: https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/nghien-cu/-/2018/821512/tang-cuong-cong-tac-kiem-tra%2C-giam-sat%2C-ky-luat-dang%2C-gop-phan-bao-ve-to-chuc-dang%2C-can-bo%2C-dang-vien-trong-luc-luong-cong-an-nhan-dan.aspx
Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái