Kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng giải pháp đào tạo nguồn và sử dụng hiệu quả nhân lực trí thức đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk”.

09:09 10/07/2021

1/ Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đào tạo nguồn và sử dụng hiệu quả nhân lực trí thức đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nói riêng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung.

2/ Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực trí thức nói chung và nguồn nhân lực trí thức DTTS tại chỗ.

- Đánh giá thực trạng và những yếu tố tác động đến nguồn nhân lực trí thức người DTTS tại chỗ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2004 - 2012.

- Đánh giá thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trí thức trí thức DTTS tại chỗ

- Đề xuất giải pháp về đào tạo nguồn và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trí thức DTTS tại chỗ nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.

3/ Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Đức Bách

4/ Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

5/ Cơ quan phối hợp nghiên cứu đề tài:

Vụ Địa phương II - Ủy ban Dân tộc

Điện thoại: 0500.3957416

Địa chỉ: Số 135 Lê Thánh Tông, TP. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.

Trường Dự bị đại học Trung ương Nha Trang

Điện thoại: 05.83523761

Địa chỉ: 46, Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa.

Sở Nội vụ Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.855541

Địa chỉ: 46 Y Jut – 341 Lê Hồng Phong, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

6/ Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 663.110.000 đồng

7/ Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 04/2013 đến tháng 12/2014

8/ Danh sách thành viên chính thực hiện đề tài:

9/ Sản phẩm của đề tài:

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo phân tích số liệu điều tra định lượng

Báo cáo phân tích số liệu điều tra định tính

Báo cáo tổng thuật tài liệu

Hệ thống các bài tham luận trong các buổi tọa đàm, hội thảo

Hệ thống các chuyên đề nghiên cứu đã thực hiện

Hệ thống tư liệu văn bản, tranh ảnh trong nghiên cứu

10/ Đóng góp của đề tài:

- Về mặt lý luận:

Sản phẩm của đề tài là báo cáo hoàn chỉnh và các nghiên cứu có hệ thống, có căn cứ khoa học về các vấn đề cụ thể liên quan đến đề tài, mở ra một hướng đi mới cho các nghiên cứu tiếp theo.

- Về mặt thực tiễn:

Đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, có hệ thống cho việc phản biện khoa học và đề xuất các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, chính sách, pháp luật có liên quan đến việc phát triển giáo dục tạo nguồn nhân lực trí thức dân tộc thiểu số tại chỗ (Ê đê, Ja rai, Mnông) của tỉnh Đắk Lắk; Xây dựng chiến lược chính sách tổng thể để phát huy vai trò của giáo dục với phát triển nguồn nhân lực trí thức DTTS  ở Đắk Lắk.

Đóng góp những luận cứ khoa học cho việc phản biện khoa học và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống luật, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn …liên quan đến các ngành, các vấn đề về phát triển giáo dục, nguồn nhân lực trí thức.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách đưa ra những chủ trương, chính sách đúng đắn và gắn với thực tiễn ở địa phương. Những chính sách này không chỉ góp phần phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực dân tộc thiểu số tại chỗ mà còn mở ra cơ hội cho Đắk Lắk phát triển.

11/ Đánh giá kết quả thực hiện đề tài của Hội đồng khoa học

Về tiến độ: Bảo đảm đúng tiến độ

Về kết quả thực hiện: Bảo đảm đầy đủ nội dung, sản phẩm theo thuyết minh được duyệt

Kết quả chung: ĐẠT

Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái