Kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ”

17:25 25/08/2021

1/ Mục tiêu của đề tài: Trên cơ sở đánh giá thực trạng các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ, qua đó xác định cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ

2/ Mục tiêu cụ thể:

Làm rõ cơ sở lý luận về dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và trên thế giới.

Đánh giá được vai trò của dịch vụ chuyển giao công nghệ

Đánh giá được thực trạng các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ

Làm rõ kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ, đặt ra bài học đối với Việt Nam

Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ

3/ Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Trần Văn Nam

4/ Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

5/ Cơ quan phối hợp nghiên cứu đề tài:

Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ

Điện thoại: 0437568422

Địa chỉ: Nhà A11 - 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

6/ Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 800.000.000 đồng

7/ Thời gian thực hiện đề tài: 12 tháng (từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2016)

8/ Danh sách thành viên chính thực hiện đề tài:

9/ Sản phẩm của đề tài:

- 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

- 01 báo cáo tóm tắt;

- 01 Báo cáo tổng thuật tài liệu;

- 01 Báo cáo đánh giá thực trạng các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ

- 01 Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về các giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ và bài học cho Việt Nam;

- Hệ thống các bài tham luận trong các buổi tọa đàm, hội thảo;

- 01 Báo cáo đề xuất giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ;

- Báo cáo về kết quả nghiên cứu chuyên môn (hệ thống các chuyên đề nghiên cứu);

- 01 Bài báo về: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay

10/ Đóng góp của đề tài:

- Về mặt lý luận:

+ Đóng góp luận cứ khoa học, khách quan có hệ thống cho việc phản biện khoa học và đề xuất các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách, khung pháp lý,… góp phần thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ.

+ Sản phẩm của đề tài là báo cáo hoàn chỉnh và có hệ thống, có căn cứ khoa học về các vấn đề cụ thể liên quan đến dịch vụ chuyển giao công nghệ, mở ra một hướng đi mới cho các nghiên cứu tiếp theo.

- Về mặt thực tiễn:

+ Kết quả của đề tài khi được ứng dụng thực tiễn sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách có cơ sở khoa học thực tiễn về thực trạng dịch vụ chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở đó đề xuất các chính sách và giải pháp thúc đẩy dịch vụ chuyển giao công nghệ của từng vùng, từng địa phương trong cả nước. Đồng thời có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

+ Góp phần trau dồi và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến quản lý khoa học công nghệ, phát triển thị trường công nghệ ...

+ Các kết quả nghiên cứu được công bố là các tài liệu giúp cho các nghiên cứu khác có liên quan ở trong và ngoài nước. Là tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy trong nhà trường.

11/ Đánh giá kết quả thực hiện đề tài của Hội đồng khoa học

Về tiến độ: Bảo đảm đúng tiến độ

Về kết quả thực hiện: Bảo đảm đầy đủ nội dung, sản phẩm theo thuyết minh được duyệt

Kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên môn: ĐẠT

Nguồn: http://essi.org.vn

Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái