Kết quả thực hiện đề tài “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, Mã số KX.01.41/16-20

17:30 25/08/2021

1/ Mục tiêu của đề tài: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Đánh giá thực trạng việc thực hiện công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay; Đề xuất giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2/ Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; làm rõ bản chất, đặc điểm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

- Đánh giá thực trạng nội dung và hình thức thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan (Chính phủ và các thành viên của Chính phủ; các Bộ, ngành; UBND các cấp); Chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.

- Phân tích những yếu tố tác động đến thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Đánh giá về sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, báo chí và người dân trong việc thúc đẩy công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

- Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

- Xây dựng bộ chỉ số về đánh giá mức độ thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

3/ Chủ nhiệm đề tài: GS. TS Phan Trung Lý

4/ Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

5/ Cơ quan phối hợp nghiên cứu đề tài:

- Vụ Pháp luật-Văn phòng Chính phủ

Điện thoại: 080.43162

Địa chỉ: Số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

- Tòa án nhân dân tối cao

Điện thoại: 04.62741133

Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

- Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ

Điện thoại: 84-04.37470457

Địa chỉ: 17 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội

- Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại: 024 3754 7787

Địa chỉ: số 144, E1, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3861169

Địa chỉ: Số 38-40 đường Nguyễn Trãi, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

6/ Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 3.190.000.000 đồng

7/ Thời gian thực hiện đề tài: 18 tháng (từ tháng 04/2019 đến tháng 9/2020)

8/ Danh sách thành viên chính thực hiện đề tài:

9/ Sản phẩm của đề tài:

- 01 báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu;

- 01 báo cáo tóm tắt;

- 01 báo cáo kiến nghị;

- 03 Kỷ yếu Hội thảo khoa học;

- 07 Báo cáo nội dung nghiên cứu;

- 01 Báo cáo trao đổi kinh nghiệm quốc tế tại Singapore;

- Bộ chỉ số xác định mức độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam;

- 01 Báo cáo tổng thuật tài liệu;

- 01 Báo cáo xử lý số liệu điều tra khảo sát;

- 09 Bài báo trên Tạp chí chuyên ngành trong nước;

- 01 bài báo quốc tế;

- 01 Bài đăng hội thảo quốc tế;

- 01 Bản thảo sách chuyên khảo;

- Hỗ trợ đào tạo sau đại học: 02 NCS, 6 học viên cao học

10/ Đóng góp của đề tài:

- Về mặt lý luận: Kết quả của Đề tài làm rõ được các niệm: công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; vị trí, vai trò của công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; Những yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

- Về mặt thực tiễn:

+ Góp phần thực thi nguyên tắc minh bạch trong các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia ký kết. Qua đó thúc đẩy hội nhập quốc tế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

+ Kết quả của đề tài khi được ứng dụng vào thực tiễn sẽ hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; Xác định được nội dung, hình thức công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước; Phân tích, đánh giá được thực trạng thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam (Chính phủ, các bộ, ủy ban nhân dân các cấp) hiện nay; xây dựng được bộ chỉ số xác định mức độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất hệ thống giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam.

+ Kết quả nghiên cứu của Đề tài đóng góp luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng và thực thi đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, tiếp cận thông tin, phòng chống tham nhũng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển bền vững đất nước.

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở dữ liệu, tài liệu tham khảo, cung cấp luận cứ khóa học và thực tiễn cho các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trong xây dựng thực hiện pháp luật nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng.

11/ Đánh giá kết quả thực hiện đề tài của Hội đồng khoa học

Về tiến độ: Bảo đảm đúng tiến độ

Về kết quả thực hiện: Bảo đảm đầy đủ nội dung, sản phẩm theo thuyết minh được duyệt

Kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên môn: XUẤT SẮC

Nguồn: http://essi.org.vn

Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái