Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

03:00 26/07/2021

Mục tiêu của đề tài: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Đánh giá thực trạng việc thực hiện công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay; và Đề xuất giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu 1: Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Mục tiêu 2: Đánh giá thực trạng nội dung và hình thức thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan (Chính phủ và các thành viên của Chính phủ; các Bộ, ngành; UBND các cấp); Chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế.

Mục tiêu 3: Phân tích những cơ hội, thách thức đối với việc thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng chính phủ điện tử.

Mục tiêu 4: Đánh giá về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu 5: Xây dựng bộ chỉ số về đánh giá hiệu quả thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Mục tiêu 6: Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

2. Đơn vị chủ trì Đề tàiViện Khoa học Môi trường và Xã hội

3. Chủ nhiệm Đề tài:  GS.TS Phan Trung Lý

4. Thư ký khoa học của Đề tài: Nhà báo Nguyễn Trung Thành

5. Cơ quan phối hợp nghiên cứu Đề tài: 

5.1. Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ

5.2. Tòa án nhân dân tối cao

5.3. Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra - Thanh tra Chính phủ

5.4. Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Thành viên Ban chủ nhiệm Đề tài: 

7. Nội dung nghiên cứu của Đề tài: 

7.1. Cơ sở lý luận về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

7.2. Kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

7.3. Thực trạng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính ở Việt Nam

7.4. Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xây dựng Chính phủ điện tử

7.5. Sự tham gia của các tổ chức xã hội (tổ chức chính trị xã hội và xã hội nghề nghiệp) vào việc thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình

7.6. Xây dựng bộ chỉ số xác định mức độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

7.7. Đề xuất hệ giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

8. Sản phẩm của Đề tài

8.1. Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu (báo cáo chính, báo cáo tóm tắt)

8.2. Báo cáo hệ thống hóa cơ sở lý luận về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

8.3. Báo cáo thực trạng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính ở Việt Nam

8.4. Báo cáo xây dựng bộ chỉ số xác định mức độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

8.5. Báo cáo đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

8.6. Kỷ yếu hội thảo, tọa đàm khoa học

8.7. Báo cáo trao đổi học thuật, kinh nghiệm quốc tế về cách thức thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại Singapore

8.8. Báo cáo tổng thuật tài liệu

8.9. Báo cáo xử lý số liệu, các dữ liệu, tài liệu

8.10. Ba (03) bài báo trên tạp chí: Tạp chí Nội chính; Tạp chí Cộng sản; Tạp chí Tổ chức nhà nước; Tạp chí Lý luận Chính trị ...

8.11. Hỗ trợ đào tạo 02 học viện cao học; 01 nghiên cứu sinh

8.12. Sách chuyên khảo về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay

9. Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu

9.1. Tác động đến xã hội

- Đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, có hệ thống cho việc phản biện khoa học và đề xuất quan điểm, mục tiêu, phương hướng thực hiện có hiệu quả công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

- Kết quả của đề tài khi được ứng dụng vào thực tiễn sẽ hệ thống hóa cơ sở lý luận về vấn đề công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam; Xác định được nội dung, phương pháp, cách thức thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ ra được bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về cách thức thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong cơ quan hành chính nhà nước; Phân tích, đánh giá được thực trạng thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam (Chính phủ, các bộ, ủy ban nhân dân các cấp) hiện nay; Chỉ rõ được những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc đồng thời xây dựng được bộ chỉ số xác định mức độ công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất hệ thống giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở dữ liệu, tài liệu tham khảo, cung cấp luận cứ khóa học và thực tiễn cho các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trong xây dựng thực hiện pháp luật nhằm đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng theo Nghị quyết 04 Đại hội XII của Đảng.

- Đóng góp luận cứ khao học, khách quan, có hệ thống cho lĩnh vực khoa học có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.

- Sản phẩm của đề tài là báo cáo hoàn chỉnh và các nghiên cứu có hệ thống, có căn cứ khoa học về các vấn đề cụ thể liên quan đến đề tài, mở ra một hướng đi mới cho các nghiên cứu tiếp theo.

9.2. Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, đào tạo trên đại học

- Thông qua các hoạt động chung trong quá trình thực hiện đề tài, sử dụng các phương thức phối hợp có tính tổ chức cao, hiện đại và hiệu quả, góp phần nâng cao tiềm lực nghiên cứu, năng lực tổ chức và quản lí nghiên cứu khoa học, phục vụ tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chuyên môn đặc thù của các cơ quan chủ trì và phối hợp thực hiện đề tài.

- Góp phần trau dồi và nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu về lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến vấn đề công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam.

- Các kết quả nghiên cứu được công bố là các tài liệu giúp cho các nghiên cứu khác có liên quan ở trong và ngoài nước. Là tài liệu phục vụ cho nghiên cứu và giảng dạy trong nhà trường.

10. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2020

Trong quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện đề tài, Ban chủ nhiệm và Đơn vị chủ trì rất mong nhận được sự cộng tác, chia sẻ và đóng góp nhân lực, vật lực, thời gian của các chuyên gia, nhà quản lý, học giả ... Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ số 44A, Phố Đông Quan, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

Nguồn: http://essi.org.vn/cong-khai-minh-bach-va-trach-nhiem-giai-trinh-trong-to-chuc-va-hoat-dong-cua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-dap-ung-yeu-cau-xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-nd86484.html

Thong ke

Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành

Phạm Trọng Đạt

Tiến sĩ Bùi Hải Thiêm

Tỉ giá hối đoái