Kết quả thực hiện đề tài “Phát triển bền vững thành phố Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp”

17:11 25/08/2021

1/ Mục tiêu của đề tài: Làm rõ cơ sở lý luận về phát triển bền vững: Nghiên cứu nhận diện thực trạng thực tế về kinh tế-xã hội-môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trên cơ sở đó đưa ra những phương án, mục tiêu để thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

2/ Mục tiêu cụ thể:

- Làm rõ một số vấn đề cơ sở lý luận của đề tài;

- Khảo sát thực trạng phát triển kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay;

- Đánh giá mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố quan hệ kinh tế - xã hội - môi trường trong sự phát triển bền vững của thành phố;

- Đánh giá nguy cơ không bền vững trong phát triển của thành phố Cần Thơ;

- Đề xuất giải pháp, chính sách cụ thể cho sự phát triển bền vững thành phố Cần Thơ;

3/ Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Trung Thành

4/ Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

5/ Cơ quan phối hợp nghiên cứu đề tài:

Khoa Kinh tế - Học viện Chính trị Hành chính khu vực IV

Điện thoại: 0710.3889818  

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

6/ Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 474.613.333 đồng

7/ Thời gian thực hiện đề tài: 14 tháng (từ tháng 06/2013 đến tháng 08/2014)

8/ Danh sách thành viên chính thực hiện đề tài:

9/ Sản phẩm của đề tài:

- 01 Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài;

- 01 Bộ số liệu điều tra khảo sát;

- Hệ thống các bài tham luận trong các buổi tọa đàm, hội thảo;

- Hệ thống các chuyên đề nghiên cứu đã thực hiện;

- 03 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí chuyên ngành trong nước;

10/ Đóng góp của đề tài:

- Về mặt lý luận: Đóng góp luận cứ khoa học, khách quan, có hệ thống cho việc phản biện khoa học và đề xuất các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, chính sách, pháp luật,… có liên quan đến việc đánh giá thực trạng và xây dựng các giải pháp phát triển bền vững thành phố Cần Thơ.

- Về mặt thực tiễn:

+ Sản phẩm của đề tài được ứng dụng thực tiễn sẽ góp phần hình thành và mở ra các hướng phát triển mới cho thành phố Cần Thơ theo hướng bền vững. Qua đó, nâng cao đời sống và góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cho người dân.

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài là bức tranh phản ánh thực tiễn để các cơ quan quản lý căn cứ xây dựng và hoạch định các chính sách về phát triển bền vững vùng/ địa phương.

+ Sản phẩm của đề tài là những nghiên cứu có hệ thống, có căn cứ khoa học về các vấn đề cụ thể liên quan đến đề tài, nó mở ra một hướng đi mới cho các nghiên cứu về sau.

11/ Đánh giá kết quả thực hiện đề tài của Hội đồng khoa học

Về tiến độ: Bảo đảm đúng tiến độ

Về kết quả thực hiện: Bảo đảm đầy đủ nội dung, sản phẩm theo thuyết minh được duyệt

Kết quả đánh giá của Hội đồng chuyên môn: ĐẠT

Nguồn: http://essi.org.vn

Thong ke

Tỉ giá hối đoái