Có 145 kết quả tìm kiếm cho "quyền công dân"

Hướng tới Hội thảo khoa học quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”

Chiều ngày 06/12/2021, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Nhà xuất bản phối hợp với Bộ Công an tổ chức cuộc họp báo giới thiệu hội thảo khoa học quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”.

Giữ vững niềm tin chính trị của nhân dân với Đảng

Niềm tin của nhân dân với Đảng là cội nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm tới việc giữ vững niềm tin chính trị của nhân dân, bởi như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 6 ...

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nền kinh tế thị trường và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Văn kiện Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định những nội dung cốt lõi về phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền cuả Đảng trong tình hình mới. Bài viết tập trung làm rõ nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nền kinh tế thị trường và Nhà nước pháp quyền theo ...

Tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc tranh chấp quyền sở hữu tài sản

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ Tư pháp, ngày 02/12/2021, Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trong vụ việc tranh chấp quyền ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước vì dân trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nhà nước vì dân là một trong 3 nội dung lớn về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tư tưởng đó, Nghị quyết Đại hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định và vận dụng nhằm phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước vì dân đáp ứng yêu ...

Hội thảo và tập huấn trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý (TGPL) ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 05/02/2021 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 2584/QĐ-BTP ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người ...

Pháp luật tốt nhưng không được tôn trọng thì chỉ nằm trên giấy

Đó là một trong các ý kiến chuyên gia được nêu tại toạ đàm chuyên gia về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì sáng nay, 2.11.

Quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lê nin về dân chủ và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lê-nin về dân chủ có giá trị khoa học, cách mạng và thực tiễn to lớn, là nền tảng tư tưởng và phương pháp luận cho công cuộc đổi mới nói chung, trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nói riêng ở Việt Nam. Những thành tựu của công cuộc đổi mới nói ...

Công tác xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2021-2030

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 (Chương trình), Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính ...

Nhận diện những khó khăn, thách thức trong quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Việc quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp đang chịu tác động của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới cũng như trong nước với những khó khăn, thách thức lớn và những biến động từng ngày. Để khắc phục, đối phó với các thách thức đó, cần quán triệt đường lối của Đảng, sự ...

Thong ke

Tỉ giá hối đoái