Có 145 kết quả tìm kiếm cho "quyền công dân"

Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo)

Công khai (open, public), minh bạch (transparency) và trách nhiệm giải trình (Accountability) là những khái niệm, thuật ngữ phổ biến từ lâu ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy cách thức thực hiện khác nhau nhưng công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình đã xuất hiện rất sớm, ngay từ thời kỳ La ...

Trợ giúp pháp lý Lào Cai: Tăng cường nguồn nhân lực thực hiện trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý (TGPL) là một trong những chính sách bảo đảm quyền con người, quyền công dân của Đảng và Nhà nước nhằm giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số, người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, ...

Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam hiện nay

Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc cho tuổi trẻ Việt Nam để thế hệ trẻ thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, trở thành những người chủ tương lai của đất nước là công việc có ý nghĩa cấp thiết hiện nay.

06 trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Dưới đây là 06 trường hợp người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ).

Kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (kèm theo Quyết định số ...

Quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

Bài viết phân tích những nội dung cơ bản, ý nghĩa và giá trị to lớn của quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật; qua đó khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh đã, đang và mãi mãi là nền tảng tư tưởng, phương châm chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ...

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Là người có nhiều năm làm công tác quản lý, nghiên cứu khoa học trong ngành Nội vụ, TS THANG VĂN PHÚC, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, để tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ nay đến năm 2045, cần ...

Giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta hiện nay

Giảm nghèo bền vững là một trong những chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Những năm qua, cùng với việc không ngừng cải tiến chế độ tiền lương, tiền công và nâng cao thu nhập cho người lao động, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm ...

Phát huy vai trò của phúc lợi doanh nghiệp trong bảo đảm và từng bước nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân

Tiếp nối chủ trương “thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển”(1), Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội”(2); “Bảo đảm cơ bản an sinh xã hội, quan tâm nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân”(3)… ...

Thong ke

Tỉ giá hối đoái